خبر le message

 

دری که کسی آن را باز کرد

 دری که کسی آن را بست

صندلی که کسی روی آن نشست

گربه ای که کسی آن را نوازش کرد

میوه ای که کسی آن را گاز زد

نامه ای که کسی آن را خواند

صندلی که کسی آن را واژگون کرد

دری که کسی آن را باز کرد

راهی که کسی به سرعت در آن دوید

جنگلی که کسی از میان آن می گذرد

رودخانه ای که کسی خود را در آن می اندازد

بیمارستانی که کسی در آن می میرد

 

/ 1 نظر / 34 بازدید
غزال

سلام اسم این شاعر و نشنیده بودم[خجالت] اما شعر زیبایی بود خوشحالم که آشنا شدم [گل][گل]